Toelichting op de vragenlijst over ‘Inkomens Film-en TV Professionals’


Toelichting op de vragenlijst over ‘Inkomens Film-en TV Professionals’

(FETC-GW 23-029-02)

1.     Inleiding
We nodigen je graag uit om deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek naar de inkomens van professionals in de Nederlandse film- en televisiesector. In 2022 liet het onderzoek “Beter is nog niet goed” grote ongelijkheden tussen het aantal vrouwen en mannen binnen de Nederlandse film- en televisiesector zien. Om naar een eerlijkere arbeidsmarkt voor iedereen in de Nederlandse film- en televisiesector toe te werken, is het nodig om gegevens over werkzaamheden, inkomen en persoonlijke omstandigheden duidelijk in kaart te brengen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk professionals uit de sector deelnemen aan deze enquête.

In deze toelichting lees je meer over de achtergrond en het doel van dit onderzoek, over het onderzoek zelf en over jouw rechten als deelnemer. Aan het einde geven we contactgegevens waar je met eventuele vragen terecht kunt.

2.     Achtergrond en doel van het onderzoek
Naar aanleiding van het rapport “Beter is nog niet goed” van stichting Vrouwen in Beeld (februari 2022) zijn veel gesprekken gevoerd met vakverenigingen en professionals. Een terugkerend onderwerp bleek ‘de loonkloof’ te zijn: er is anekdotisch bewijs dat vrouwen in de sector structureel minder verdienen dan mannen. Er bleek behoefte om de cijfers in te zien maar die worden niet bijgehouden. Vandaar dat Stichting Vrouwen in Beeld in samenwerking met de Dutch Academy For Film (DAFF) een onderzoek is gestart. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Daarnaast zijn het Nederlands Film Festival en Platform Point of VieW betrokken in een alliantie met Vrouwen in Beeld en de DAFF. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van OCW, het Nederlands Filmfonds en Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT).

Het doel van het onderzoek is om aan te tonen of er sprake is van een genderloonkloof, waar deze eventueel zichtbaar is en daar meer inzicht in te geven. Op basis daarvan kan de discussie gevoerd worden over wat eraan gedaan kan worden.

3.     Over het onderzoek
We vragen je voor dit onderzoek een vragenlijst in te vullen. De link naar de vragenlijst staat aan het einde van deze toelichting. In de vragenlijst stellen we een aantal vragen over jouw werkzaamheden, inkomen en persoonlijke omstandigheden in 2022. Voor de vragen over inkomsten heb je je jaaropgave en een overzicht van je rechtenvergoedingen en andere inkomsten over 2022 nodig. Als je nog geen jaaropgave over 2022 hebt, gebruik dan je facturen over 2022. Met deze gegevens bij de hand duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 15 minuten. Invullen kan zowel op je telefoon als op een laptop of tablet. Voor het afnemen van de vragenlijst maken we gebruik van Qualtrics. Je kunt het best een van de volgende browsers gebruiken: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium Version) of Mozilla Firefox.

De vragenlijst gaat onder andere over je werk en ervaring en je inkomen over het jaar 2022. Ook wordt gevraagd naar een aantal demografische gegevens. Om rekening te kunnen houden met intersectionele verschillen, vragen we ook naar een aantal bijzondere persoonskenmerken, zoals persoon van kleur, seksuele oriëntatie, neurodiversiteit, lidmaatschap van een vakvereniging / sectororganisatie, lidmaatschap van een vakbond. Hiermee kunnen we de verschillen tussen diverse (beroeps)groepen met verschillende kenmerken onderzoeken.

Er is ook ruimte om korte toelichtingen te geven of opmerkingen te plaatsen. Maak daar gerust gebruik van als je wilt.

Door het invullen draag je bij aan een belangrijke discussie in de film- en televisiesector. Soms wordt voor het invullen van een vragenlijst een vergoeding aangeboden. Helaas kunnen wij je voor het invullen van onze vragenlijst geen vergoeding bieden.

4.     De onderzoekers
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Willemien Sanders (onderzoeksleider) en Guus Buijing MA, beide verbonden aan de Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Media- en Cultuurwetenschappen. Alleen deze onderzoekers hebben toegang tot de data.

5.     Jouw gegevens
Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van jouw antwoorden is een prioriteit voor ons. Daarom is de vragenlijst anoniem: na het geven van toestemming (zie punt 8.) ontvang je een uniek 6-cijferig id-nummer. Alleen jij weet welk nummer jij ontvangt. De vragenlijst is ook vertrouwelijk: het onderzoek is gericht op verschillende (beroeps)groepen en niet op individuen. We zullen geen uitspraken doen over individuen, noch in de rapportage, noch op enig ander moment.

Wanneer we de vragenlijst afsluiten en de dataverzameling beëindigen, exporteren we de verzamelde gegevens naar een SPSS-format (voor statistische analyse) om de data op te schonen en te analyseren.

Na afloop van het onderzoek wordt de opgeschoonde anonieme dataset opgeslagen op Yoda, een veilig online datamanagementdienst. De anonieme onderzoeksdata worden op verzoek gedeeld met andere onderzoekers, vergezeld van een toelichting waarin ingegaan wordt op de context van de data en aanwijzingen voor het hergebruik (op basis van een Creative Commons CC BY-NC-SA Licentie). De beschikbaarstelling gebeurt voor minimaal 10 jaar (richtlijnen van de UU).

6.     Jouw rechten
Jouw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. We verzamelen gegevens alleen met jouw toestemming. Mocht je tijdens het onderzoek alsnog je deelname willen stoppen, dan kan dat altijd, zonder opgaaf van redenen en het heeft geen consequenties. Als je hiervoor kiest, stuur dan een mailtje aan w.sanders@uu.nl. Met jouw id-nummer kunnen we jouw data vinden en, indien wenselijk, verwijderen.
Je antwoorden worden tussentijds automatisch opgeslagen. Als je stopt, mogen we de antwoorden die tot dat moment zijn opgeslagen voor het onderzoek gebruiken. Als je wil dat we jouw gegevens vernietigen, kan dat alleen voor zover we die nog niet in analyses hebben verwerkt.

7.     Goedkeuring van dit onderzoek
De Facultaire Ethische Toetsingscommissie – Geesteswetenschappen (FETC-GW) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd, kun je contact opnemen met de secretaris van de FETC-GW (fetc-gw@uu.nl).
Heb je een klacht of een vraag over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je een mail sturen naar onze afdeling Juridische Zaken (privacy@uu.nl). Daar kun je ook terecht voor het uitoefenen van de rechten die je onder de AVG hebt.
Heb je een klacht en kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ten slotte wijzen we je erop dat de Universiteit Utrecht een functionaris gegevensbescherming heeft aangesteld. Deze interne adviseur en controleur is bereikbaar via fg@uu.nl.

8.     Meer informatie over dit onderzoek?
Heb je vragen of ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Willemien Sanders via w.sanders@uu.nl.

9.     Toestemming
Aan het begin van de vragenlijst dien je aan te geven dat je deze informatie hebt gelezen en begrepen en toestemming te geven voor het verwerken van je gegevens. Zonder deze toestemming kun je de vragenlijst niet invullen.

 

Ga nu naar de Vragenlijst Inkomens Film- en Televisieprofessionals

 

 

 

 

 

Home