Vervolgstappen Vrouwen in Beeld

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Beter is nog niet goed” (februari 2022), de Point of VieW-conferentie “Naar een nieuw perspectief in film en tv” (april 2022) en gesprekken met diverse partijen in de sector, werd duidelijk dat er behoefte is aan meer kennis over en oplossingen voor de ongelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen in de Nederlandse film- en televisiesector en dat er een noodzaak is om de handen ineen te slaan om tot fundamentele verbetering van de positie van vrouwen te komen. Daarvoor is echter eerst meer kennis nodig over die ongelijke verhoudingen.

De organisaties Vrouwen in Beeld, Point of VieW, Dutch Academy For Film (DAFF) en het Nederlands Film Festival (NFF) hebben vervolgens hun krachten gebundeld in een Alliantie, met Vrouwen in Beeld als penvoerder. Samen hebben zij een voorstel ontwikkeld om tot meer kennis over de problematiek en verbetering te komen, geformuleerd in het plan ‘Vervolgstappen Vrouwen in Beeld’ (juni 2022). In dit plan zijn op een viertal thema’s voorstellen geformuleerd voor oplossingsrichtingen: onderzoek, zichtbaarheid, trainingen en beleidsontwikkeling.

 1. Onderzoek
  Om meer inzicht te krijgen in de huidige praktijken en ervaringen, wordt ingezoomd op een aantal beroepen en praktijken. Deze onderzoeken geven nadere invulling aan de cijfers uit het rapport “Beter is nog niet goed”, sluiten op elkaar aan en vormen samen een geheel.
 2. Zichtbaarheid
  In de sector is een grote wil aanwezig is om meer met vrouwelijke professionals te werken. Er ontbreekt echter het netwerk ván en kennis óver deze vrouwelijke professionals. Om vrouwelijke professionals beter zichtbaar en vindbaar te laten zijn, moet worden onderzocht wat tools en activiteiten zijn die vrouwelijke professionals een podium bieden.
 3. Trainingen
  Om bewustwording en verandering te bewerkstelligen moeten sectorspecifieke trainingen ontwikkeld worden. Onder andere trainingen over de blinde vlekken van alle professionals en de mentoring en empowering van vrouwelijke professionals.
 4. Beleid
  Ten behoeve van de kennis en inspiratie voor sector- en beleidsorganisaties in Nederland wordt een inventarisatie gemaakt van reeds bestaand internationaal beleid en internationale (sector)initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van gendergelijkheid.


Verdiepend onderzoek: Ervaringen en perspectieven van vrouwelijke film- en televisieprofessionals

Het eerste deel van de Vervolgstappen Vrouwen in Beeld is getiteld “Ervaringen en perspectieven van vrouwelijke film- en televisieprofessionals” en bevat vijf verdiepende onderzoeken die worden uitgevoerd onder leiding van de Universiteit Utrecht.

 • De genderverhoudingen in aanmeldingen voor de Filmacademie
 • Scenario’s en de representatie van vrouwen
 • De professionele ontwikkeling van actrices
 • De carrièremogelijkheden van cameravrouwen
 • Inkomensverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke av-professionals (de genderloonkloof)

Samenwerkingen
Voor de vervolgonderzoeken is bewust gekozen deze te organiseren in samenwerking met de verschillende vak- en beroepsverenigingen en sectororganisaties. Het is van groot belang dat de vervolgstappen zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel mede gedragen worden door de sector zelf.

 

Home